İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BESİLİK SIĞIR İTHALATI YENİDEN AÇILDI…

BESİLİK SIĞIR İTHALATI YENİDEN AÇILDI…

Yurt dışı besilik sığır ithalatı yeniden başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır…

İTHAL BESİLİK SIĞIR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İthal edilecek besilik sığırlar için teknik kriterler aşağıda belirtilmiştir.

1- Hayvanlar bireysel tanımlama araçları (küpe veya elektronik kulak küpesi/mikroçip vb.) ile tanımlı olmalıdır.

2- Ülkeye girişte hayvanların yaşı 12 ayı (365 gün) geçmemelidir.

3- Ülkeye girişte hayvanların canlı ağırlığı;

GTİP kodu 01.02.29.10.00.00 olanlar için 80 kilogram,(Erkek/Dişi)

GTİP kodu 01.02.29.29.00.00 olanlar için 81-160 kilogram, (Erkek/Dişi)

GTİP kodu 01.02.29.49.00.00 olanlar için 161-300 kilogram, (Erkek/Dişi)

GTİP kodu 01.02.29.59.00.00 olanlar için ise 301-350 kilogram olmalıdır. (Dişi)

GTİP kodu 01.02.29.99.00.00 olanlar için ise 301-350 kilogram olmalıdır. (Erkek)

4- Kaşektik, görünür fiziki kusurlu (körlük, topallık vb.) olmayacaktır.

5- İthal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında veya canlı hayvan ithalatına Bakanlıkça izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.

6- İthal edilecek besilik sığırlar aşağıda belirtilen ırklardan ve ülkelerden olmalıdır:

a)Avrupa Birliği Üye ve Diğer Avrupa Ülkeleri:

İthal edilecek besilik sığırlar aşağıdaki etçi ve kombine ırkların saf veya kendi aralarındaki melez erkekleri/dişileri olmalıdır.

1- Etçi Irklar; Angus, Charolais (Şarole), Limousin (Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac(Obrak), Gasconne, Salers, BlondeD’aquitane

2- Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Shorthorn.

b) Diğer Ülkeler:

İthal edilecek besilik sığırlar aşağıdaki etçi ve kombine ırkların saf veya kendi aralarındaki melez erkekleri olmalıdır.

1- Etçi Irklar; Angus, Charolais (Şarole), Limousin(Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac (Obrak), Gasconne, Salers, BlondeD’Aquitane ve Brangus olacak, Bos taurus indicus (Nelore, Zebu, Gyr, Brahma vb.) sığır ırkları veya melezleri olmayacaktır.

2- Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Shorthorn.

BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

Besilik sığır ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

1- Besilik sığırlar, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinden Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. İthalatı uygun görülen ülkelerin listesi, https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/20/Buyukbas-Hayvan-Ithalati web adresinde yayımlanmaktadır.

2- İthal edilecek besilik sığırlar Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat web adresinde, teknik kriterler de http://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/20/Buyukbas-Hayvan-Ithalati web adresinde yayımlanmaktadır.

3- Bu kapsamda ithal edilen besilik sığırlar, mücbir sebepler dışında, Ülkemiz gümrük kapısından girdiği tarihten itibaren en az beş ay süreyle beslemek koşuluyla; besi formunu tamamlayana kadar kestirilemez, başkasına satılamaz ve devredilemez.

4- Besilik sığır ithalatı; sadece kendi işletmesi adına gerçek/tüzel kişiler veya Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen Kooperatif Merkez Birlikleri, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve İştirakleri/ Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığı ile yapılır.

5- Yıl içerisinde Besilik Sığır İthalatı belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile yapılmışsa, ikinci kez farklı bir yöntemle aynı işletme için ithalat izni verilmeyecektir.

6- Yıl içerisinde verilecek besilik sığır ithalat izni (onaylanan kontrol belgesi) işletmenin besi kapasitesinin %50’sini geçmeyecektir (Ek-5).

7- İthalatı yapılacak besilik sığırların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmadan kontrol belgesi onaylatılmış olmalıdır. Kontrol belgesi onaylanmadan ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılan besilik sığırların ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

Kontrol belgesi onaylandıktan sonra aynı kontrol belgesi ile izin verilen besilik sığırların, başka bir gerçek/tüzel kişilere ait işletmeye mücbir sebepler dışında devri yapılmayacaktır.

8- İşletme besi kapasitesinin %50’sine kadar verilen izin için birden fazla kontrol belgesi düzenlenebilir. Düzenlenen her bir kontrol belgesinde izin verilen miktar, süresi içinde geçerli olup bir sonraki kontrol belgesine devredilemez. İthalatçı her kontrol belgesi düzenlenmesinde yeni taahhütname verir. Yıl hesabında ithalat için kontrol belgesinin düzenlendiği tarih esas alınır.

9- İthalatı gerçekleştirecek işletme başvuru tarihinde en az bir yıldır Hayvancılık Bilgi Sisteminde (Türkvet) kayıtlı olmalıdır.

10- Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde iş bu talimat ve teknik şartnameye ilave gerekli düzenlemeler yapabilir ve ihtiyaç halinde resen gerekli tedbirler alabilir.

A) KENDİ İŞLETMESİ ADINA BESİLİK SIĞIR İTHAL EDECEKLER:

1-Bakanlık kayıt Sistemine kayıtlı en az 150 baş ve üzeri besi kapasitesine sahip işletmesi olmalıdır.

2- Kendi işletmesi adına besilik sığır ithal edeceklerden başvuru sırasında istenen belgeler:

a-Dilekçe: Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1a). Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

b-Proforma Fatura: Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların miktarı, hayvanın cinsi, orijini, yükleme ülkesi, birim fiyatı, şirket yetkilisinin adı, soyadı ve imzasının yer aldığı, şirket kaşeli belgeyi (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş aslı). Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

c-Kontrol Belgesi: Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen (Ek-2) ithalatçı kişi/firma kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak veya e-imzalı belge (ithalat yapılacak her ülke, ihracatçı ve işletme için bir asıl). Belge Net üzerinden yapılan işlemler resmi başvuru kabul edilir.

ç-Taahhütname: İşletme yetkilisi tarafından imzalanmış ve noter onaylı belge (Ek-3a)

d-İmza Sirküleri/Beyannamesi ve vekâletname: Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyanname ve vekâletnamenin aslı veya fotokopisi.

e-İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

f-Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi – İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündenonaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge (EK-4)

g-Besi İşletmesi Kapasite Raporu: İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüncedüzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış en az 150 baş ve üzeri kapasiteli besi işletmesi belgesi(EK-5)

ğ-Döner Sermaye Tahsilat Belgesi: Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki IBAN (TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34) Nolu hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair belge (Alındı Belgesi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı veya Banka Dekontunda, ithalatçının isim/unvanı ve besilik ithalat ibaresi belirtilecektir).

B) KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİ MERKEZ BİRLİKLERİ İLE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE İŞTİRAKLERİ/ ET VE SÜT KURUMU (ESK) ARACILIĞIYLA BESİLİK SIĞIR İTHAL EDECEKLER:

1- Besilik sığırları birlik, kooperatif veya ESK aracılığıyla ithal edeceklerin başvuru tarihinde en az bir yıldır Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıtlı işletmesi olmalıdır.

2-Birlik, Kooperatif veya Et ve Süt Kurumu’ndan başvuru sırasında istenen belgeler:

a-Dilekçe: Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1b/Ek-1c/ Ek-1e). Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

b-Proforma Fatura:Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların miktarı, hayvanın cinsi, orijini, yükleme ülkesi, birim fiyatı, şirket yetkilisinin adı, soyadı ve imzasının yer aldığı, şirket kaşeli belgeyi (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş aslı). Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

c-Kontrol Belgesi: Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen (Ek-2) ithalatçı kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak veya e-imzalı belge (ithalat yapılacak her ülke, ihracatçı ve işletme için bir asıl). Belge Net üzerinden yapılan işlemler resmi başvuru kabul edilir.

ç-Taahhütname: Birlik, Kooperatif yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış ve noter onaylı belge (Ek-3b). Et ve Süt Kurumu için kurum amirince imzalanmış olması,

d-İmza Sirküleri/Beyannamesi: Birlik, kooperatifler için yetki belgesi,

e-Birlik/kooperatif tüzüğü ve canlı sığır ithalatı yapılması konusunda kurul kararı

f-Besilik sığır ithalatı yapılacak yetiştirici listesi (Ek-6a)

g- Döner Sermaye Tahsilat Belgesi: Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki IBAN (TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34) Nolu hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair belge (Alındı Belgesi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı veya Banka Dekontunda, ithalatçının isim/unvanı ve besilik ithalat olduğu belirtilecektir).

Ancak karantina işlemleri Birlik, Kooperatif ve İştirakleri veya Et ve Süt Kurumu (ESK)’nın kendi karantina işletmesinde yapılacak ise yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler istenilecektir.

a-İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

b-Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi: İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge (EK-4).

c-Besi İşletmesi Kapasite Raporu: İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge (EK-5)

3- Birlik, Kooperatif ve İştirakleri veya Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla besilik sığır temin edeceklerden başvuru sırasında istenen belgeler:

a) Dilekçe: Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1d). Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

b) Üyelik Belgesi: Birlik veya Kooperatif aracılığıyla sığır temin edeceklerden birlik veya kooperatif üyesi olduğuna ilişkin üyelik belgesi (ESK’dan temin edeceklerden bu belge aranmaz).

c) Taahhütname: İşletme yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış ve noter onaylı belge (Ek-3c)

ç) İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

d) Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi: İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündenonaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge (EK-4).

e) Besi İşletmesi Kapasite Raporu: İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge (EK-5).

f) ESK aracılığıyla besilik sığır temin edecek yetiştiriciler bu başlık altında istenilen belgeleri ESK ya ibraz edeceklerdir.

g) Birlik, Kooperatif ve İştirakleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla besilik sığır temininde; söz konusu kuruluşlar ithal besilik sığırları kendi işletmesinde karantinaya alacaklar ise karantina işlemleri tamamlanmadan Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi(Ek-4) hariç besilik sığır ithalatı yapılacak yetiştirici listesi(Ek-6b) ve diğer belgeleri ithalatçı tarafından Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verilmelidir. Genel Müdürlükçe incelenerek uygun görülen yetiştiricilere devir izni verilir. Karantina süresi içerisinde yetiştiricilere devri yapılmayan besilik sığırlar Birlik, Kooperatif ve İştirakleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından dilekçe (Ek-1f) ile birlikte kapasite raporu, işletme tescil belgesi ve taahhütname sunarak kapasitelerinin uygun olması durumunda kendilerine devir işlemi yapabilirler.

C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1- Yabancı dilde yazılı olan belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

2- Başvurular, müracaat tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

3- İthalat başvurularının yapılacağı yerler;

a-Kendi adına ithalat yapanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne,

b- Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen Kooperatif Merkez Birlikleri, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve İştirakleri/ Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılacak ithalat başvuruları Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılır. Resmi başvurular Belge-Net üzerinden kabul edilecektir.

4- Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.

5- Besi Kapasitesinin %50’sini tamamlayana kadar ilk başvurudaki verilmiş olan “Besi İşletmesi Kapasite Raporu ve İşletme Tescil Belgesi” geçerlidir.

6- Alınacak işletme besi hayvanı ahırı kapasite raporu(Ek-5) bakanlık veri sistemindeki kayıtlardan fazla olamaz. Tapudaki bilgilerin tamamı (ada, pafta, parsel ve vasfı) kapasite raporuna işlenerek ve http://tay.tarbil.gov.tr/ web sayfasında kontrolü yapılarak kapasite raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

7- Besilik sığır ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri esas alınır.

8- İş bu talimat yayımlanmasından önce, kontrol belgesi onaylananlar veya ihracatçı ülkede veteriner sağlık sertifikalarının düzenlenerek gümrüklemesi yapılan yüklemeler için bir önceki talimat hükümleri geçerlidir.

9- Gerçek/tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta hesabı (KEP) olmalıdır.

Ç- YAPTIRIMLAR:

1- Bu talimat kapsamında yapılacak besilik sığır ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme, karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

2- Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü uygulanır.

Ek-1a

…..…….. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

(Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne Gönderilmek Üzere)

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı kapsamında, ………İli ………………. İlçesinde kurulu bulunan ….… baş besi kapasiteli TR……..…………. no’lu hayvancılık işletmemize ……. baş besilik sığırın ………………………’dan (*) (ülke/ülkelerinden) ithalatı için gerekli evraklar ekte sunulmuş olup, kontrol belgesi düzenlenmesini arz ederim…../…./202.

ADRES:

İrtibat Tel:

e-posta:

İthalatçı Yetkilisinin

Adı-Soyadı:

İmza:

Kaşe:

KEP hesabı (gerçek/tüzel kişiler için zorunludur ):

(*) Ülke adı yazılacaktır.

Ekler:

1. Proforma Fatura (Aslı ve yeminli tercüme),

2. Kontrol Belgesi (1 adet),

3. Taahhütname,

4. İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi ve Vekâletname (Vekalet verildiyse)

5. İşletme Tescil Belgesi,

6. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi

7. Besi İşletmesi Kapasite Raporu

8. Merkez Döner Sermaye Tahsilat Belgesi

Ek-1b

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü için)

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı kapsamında …………………………………………………… ek listede verilen üyelerinin ihtiyacı olan toplam ……. baş besilik sığırların ………………………’dan (*) (ülke/ülkelerinden) ithalatı için gerekli evraklar ekte sunulmuş olup, kontrol belgesi düzenlenmesini arz ederim. …../…../202.

Daha kapsamlı ve geniş bilgi ve dökümana

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ofis taşıma Muğla vipdepo Alanya vipdepo Diyarbakır vipdepo Malatya vipdepo Denizli vipdepo Kocaeli vipdepo Manisa vipdepo Adıyaman vipdepo Ofyankarahisar vipdepo Ağrı vipdepo

Tuzla şişman escort Alanya şişman escort Kayseri şişman escort Antalya şişman escort Diyarbakır şişman escort Anadolu yakası şişman escort Adana şişman escort Ataşehir şişman escort Şirinevler şişman escort Beylikdüzü şişman escort Halkalı şişman escort Maltepe şişman escort Ümraniye şişman escort Samsun şişman escort Avcılar şişman escort Pendik şişman escort Beylikdüzü şişman escort Maltepe şişman escort Ümraniye şişman escort Mersin şişman escort Avrupa yakası şişman escort Kocaeli şişman escort Bodrum şişman escort Bakırköy şişman escort Kadıköy şişman escort İzmir şişman escort bayan Beşiktaş şişman escort Eskişehir şişman escort Bursa şişman escort Şişli şişman escort Şişli escort bayan şişman escort İzmir Gaziantep şişman escort Ankara şişman escort Denizli şişman escort Samsun escort kızlar Malatya şişman escort İzmir şişman escorts Samsun şişman escort İzmir eskort bayanlar